+90 212 544 60 00 / 0554 171 60 01

Sosyal Medyada Biz}

Sıkça Sorulan Sorular

AKLINIZDA SORU İŞARETİ KALMASIN
Siz değerli ziyaretçilerimiz için sıkça karşılaştığımız soruları derledik ve cevapları ile birlikte bilginize sunduk.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti işletmem için yasal zorunluluk mu?
29.12.2012 Tarihli 28512 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİMadde 5/1:İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

 • Yukarıda yer alan maddenin son cümlesi gereği, işletme tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin tamamını veya bir kısmını yerine getirecek işverenler A-B-C sınıfı iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesine sahip olmalıdır.

21.05.2018 Tarihli 30427 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak güncellenen İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında elliden az çalışanı olan, az tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki çalışmaların işveren veya işveren vekilleri tarafından ne şekilde yürütüleceği açıkça belirtilmiştir.

 • Sonuç olarak elliden fazla çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işletmeler, bir sigortalı personeli dahi olsa tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler bu hizmeti almakla yükümlüdür.
 • Az tehlikeli sınıfta bulunan ve ellinin altında personel çalıştıran işletmelerin zorunluluğu ise mevcut düzenlemeler kapsamında 2020 yılında başlayacaktır.
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında İSG KATİP sistemi üzerinden atama yapılması zorunlu mu?
29.12.2012 Tarihli 28512 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Madde 5/5/f : İşverenler; Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bilgi vermekle yükümlüdür.

Kurumumuza ataması gerçekleştirilen işyeri hekimi çalışanlarımıza ilaç yazabilir mi?
SGK’ nın işyeri hekimlerinin ilaç yazması ile ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekildedir; İşyeri hekimlerine ait bilgiler Çalışma Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında online alınmaya başlamıştır. Hekimin işyeri hekimi olup olmadığı, sertifikasının geçerli olup olmadığı, reçete yazdığı sigortalı ile aynı işyerinde çalışıp çalışmadığına (İSG KATİP ataması) kadar kontrol edilmektedir.
İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin hizmet süreleri ne kadardır?
29.12.2012 Tarihli 28512 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 12/1: İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 2. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 3. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

Madde 12/2: Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Madde 12/3: Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Madde 12/4: Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

 

20.07.2013 Tarihli 28713 Sayılı İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 12/1:İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 2. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 3. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Madde 12/2: Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Madde 12/3: Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Madde 12/4: Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

 

Madde 19/1/a: Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Madde 19/1/b:Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Madde 19/1/c: Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

İSG KATİP sisteminden görevlendireceğim personellere onay işlemini gerçekleştirmek için giriş yaptım fakat firmam sistem üzerinde görülmüyor, ne yapmalıyım?
Öncelikle e-bildirge kullanıcısını sistem üzerinden güncelleyin, sıkıntının devam etmesi durumunda bağlı olunan SGK merkezine giderek, işyeri tescil biriminden güncelleme işlemi gerçekleştirmelisiniz. Sistem bir ve ya birkaç gün içerisinde firmanızı tanıyacaktır.
Çalışanlarıma verilmesi gereken zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitim konuları ve süreleri nelerdir?
15.05.2013 Tarihli 28648 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK dahilinde

Madde 11/1: Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;

 1. a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 2. b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 3. c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

Madde 11/3: Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

Aynı yönetmeliğin Ek-1 kısmında yer alan eğitim konuları ise;

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

OSGB’ den hizmet alarak görevlendirme yaptığım İSG profesyonellerinin özlük hakları bana mı ait?
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında hizmet aldığınız işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personellerinin özlük hakları hizmeti sağlayan OSGB’ ye aittir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almam bana ne gibi faydalar sağlayacak?
Ülkemizde yasal olarak zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sizi cezalardan koruyacağı gibi, işletmenizde görev alacak İSG Profesyonelleri işletmenizde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmasının engellenmesi adına size uyarı ve tavsiyelerde bulunmak kaydı ile danışmanlık yaparak, çalışanlarınızın ve işletmenizin koruma altına alınmasını sağlayacaktır. Bu uyarı ve tavsiyeler işletmenizde görev alan personellerin sağlığını koruduğu gibi, işletmenizde yer alan ekipmanı da koruyacaktır. Dışarıdan alınan hizmetle işyerine gelen iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri, farklı bir bakış açısıyla işletmenizi inceleyerek meydana gelebilecek işletme körlüğünün de önüne geçecektir. İş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilebileceğinden, bu hususlardan doğan dolaylı ve doğrudan maliyetlerle, işgücü kaybını minimuma indirir.İşyerinizin yasal mevzuata uygun hale getirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlar. İş kazası ve meslek hastalıkları konusunda çalışanların bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılmasına olanak sağlar.
× Whatsapp İletişim